right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49788 :قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون الحاق يك تبصره...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين

 
     
     
 

ماده واحده – يك تبصره به شرح زير به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۶۹ الحاق مي شود:
تبصره – دولت مكلف است از همه قدس شريف به عنوان پايتخت هميشگي تمامي سرزمين فلسطين حمايت كند.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]