right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 116159 :دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحو ه دريافت اطلاعات شهرداري ها در اجراي تبصره (3) ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تير 1394     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • دستورالعمل سازمان ام...
   • عنوان
   • مقدمه
   • بند 1
   • بند 2
   • بند 3
   • بند 4
   • بند 5
   • بند 6
   • بند 7
   • بند 8
   • امضاء

 

  12  
     
 

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص نحو ه دريافت اطلاعات شهرداري ها دراجراي تبصره (۳) ماده (۷۷) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ تير ۱۳۹۴

 
     
     
 

در اجراي تبصره (۳) ماده (۷۷) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ شهرداري ها موظف اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي گردد، گزارش كنند. همچنين در اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون مذكور، شهرداري ها و ديگر اشخاص حقوقي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات را به شرح بسته هاي تعيين شده در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند، لذا بدينوسيله مقرر مي دارد ادارات كل امور مالياتي به شرح ذيل اقدام لازم را به عمل آورند.

 
     
     
 

۱) بر اساس فرآيندهاي دريافت اطلاعات كه در بند اول دستورالعمل شماره ۵۰۱ /۹۵ /۲۰۰ مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۵ تبيين شده، هر اداره كل مي بايد با شهرداري هاي ذيربط خود ارتباط لازم را به منظور دريافت اطلاعات برقرار نمايد. با توجه به تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ و به بعد از شهرداري ها دريافت گردد.

 
     
     
 

۲) اطلاعات مورد نياز سازمان مي بايد بصورت الكترونيكي و براساس بسته ها و فرآيندهاي تعريف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداري ها ارائه شوند.

 
     
     
 

۳) نحوه برقراري ارتباطات با شهرداري ها مي بايد وفق آئين نامه اجرايي موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم انجام پذيرد.

 
     
     
 

۴) در صورتي كه ادارات كل امور مالياتي به اطلاعات بيشتري از بانك هاي اطلاعاتي شهرداري ها از قبيل اطلاعات منهدسين ناظر و اجرا، واحدهاي كسبي شهر و ساير موارد نياز داشته باشند، اينگونه اطلاعات نيز در اجراي آئين نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم درخواست شود.
۴) در صورتي كه ادارات كل امور مالياتي به اطلاعات بيشتري از بانك هاي اطلاعاتي شهرداري ها از قبيل اطلاعات مهندسين ناظر و اجرا، واحدهاي كسبي شهر و ساير موارد نياز داشته باشند، اينگونه اطلاعات نيز در اجراي آئين نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم درخواست شود.

 
     
     
 

۵) ادارات كل امور مالياتي موظفند تا پنجم هر ماه گزارش از آخرين وضعيت اقدامات انجام شده خود را به تفكيك هر شهرداري براي معاونت ماليات هاي مستقيم ارسال نمايند.

 
     
     
 

۶) از آنجايي كه برقراري ارتباط با شهرداري تهران از طريق ستاد سازمان امور مالياتي كشور در دست پيگيري مي باشد، امور مالياتي شهر و استان تهران نسبت به پيگيري موضوع در خصوص ساير شهرهاي زيرمجموعه آن امور اقدام نمايد.

 
     
     
 

۷) در صورتيكه ادارات كل امور مالياتي نيازمند اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه برقراري ارتباط و بارگذاري اطلاعات دريافت شده مي باشند، مي توانند از طريق مركز فناوري و اطلاعات سازمان متبوع اقدام نمايند.

 
     
     
 

۸) مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات، مكلف است نسبت به راه اندازي سامانه هاي مورد نياز مرتبط، با همكاري معاونت ماليات هاي مستقيم اقدام نمايد.

 
     
  12  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]