right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49776 :قانون استفساريه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون استفساريه تبصر...
   • عنوان
   • متن استفساريه
   • متن تفسير
   • موخره
   • امضاء

 

     
 


قانون استفساريه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

 
     
     
 

موضوع استفساريه:
آيا در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵، منظور از مستثني شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آنها، به كارگيري افرادي است كه در زمان بازنشستگي به يكي از سمتهاي مذكور انتصاب يا انتخاب مي شوند؟

 
     
     
 

پاسخ:
بلي، بازنشستگاني كه به واسطه انتصاب يا انتخاب در يكي از سمتهاي مذكور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آنها به كارگيري مي شوند، از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني هستند و هر سمتي در زمان بازنشستگي يا قبل از آن داشتند، ملاك نيست.

 
     
     
 

تفسير فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]