مقرره 116066 : تصويب نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول
Print

اجازه تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت ريال بابت تسويه بدهي،به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۴۱۷۵۷ /۵۶ مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت (۰۴۷ /۶۵۱ /۹۹۳ /۰۱۰ /۴) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كند.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور