مقرره 116066 : تصويب نامه در خصوص مجاز بودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي
Print

تصويب نامه در خصوص مجاز بودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي

هيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۴۱۷۵۷ /۵۶ مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار و چهل و هفت (۰۴۷ /۶۵۱ /۹۹۳ /۰۱۰ /۴) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كند.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور