مقرره 116065 : تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (4) به بند (الف) ماده (4) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
Print

اضافه شدن متني به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز

هيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويب ‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۵ و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب ‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ۱۰ /۶ /۱۳۹۵اضافه مي‌ شود:
"تبصره ۴- شركت‌ هاي اكتشاف و توليد كه صد درصد سهام آنها متعلق به اشخاص ايراني مي ‌باشد و بنا بر ضرورت ‌هاي عملياتي در خارج از ايران به ثبت رسيده‌ اند (مانند شركت ‌هاي پترو پارس و پترو ايران) با تشخيص و تأييد وزارت نفت مشمول مفاد اين ماده و تبصره‌ هاي آن مي ‌شوند."

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور