مقرره 116057 : تصويب نامه هيات امناي حساب ذخيره ارزي درخصوص افزايش دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد
Print

تصويب نامه هيات امناي حساب ذخيره ارزي درخصوص افزايش دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد

هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه ۲۲ /۳ /۱۳۹۶ كميسيون اقتصاد به پيشنهاد شماره ۴۰۲۶۰۸ /۹۵ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۱۷) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ – تصويب كرد:

۱- دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد به ترتيب مدت ده ماه و شانزده روز، شش ماه و يك سال افزايش مي يابد به نحوي كه دوره استفاده به شش سال و ده ماه و شانزده روز (از تاريخ ۰۴ /۰۵ /۱۳۸۹ الي ۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶)، دوره تنفس شش ماه (از مورخ ۲۰ /۰۳ /۱۳۹۶ الي ۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶) و دوره بازپرداخت به پنج سال (از تاريخ ۲۰ /۰۹ /۱۳۹۶ الي ۲۰ /۰۹ /۱۴۰۱) تغيير مي يابد.

۲- در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت ياد شده، جرايم از زمان اتمام دوره استفاده قبلي محاسبه و وصول خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور