مقرره 116057 : تصويب نامه هيات امناي حساب ذخيره ارزي درخصوص افزايش دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد
Print