مقرره 116036 : مصوبه ي اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 164454/ت54135هـ مورخ 1395/12/23 با موضوع (تخصيص اعتبار به وزارت راه و شهرسازي به منظور ايجاد تأسيسات عمومي پايگاه هاي (سايت هاي) مسكن مهر)
Print

مصوبه ي اصلاح بند (۱) تصويبنامه شماره ۱۶۴۴۵۴/ت۵۴۱۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ با موضوع (تخصيص اعتبار به وزارت راه و شهرسازي به منظور ايجاد تأسيسات عمومي پايگاه هاي (سايت هاي) مسكن مهر)

هيئت وزيران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۲۹۳۹۳ /۳۲۷۴۳ مورخ ۱۳ /۳ /۱۳۹۶ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۶۴۴۵۴ /ت۵۴۱۳۵هـ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۵، عبارت "براي جلوگيري از حوادث غيرمترقبه و بيماري هاي همه گير انساني" بعد از عبارت "مسكن مهر" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور