مقرره 116035 : تصويب نامه در خصوص تعيين بودجه سال 1396 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق ياد شده
Print