مقرره 116034 : بخشنامه شماره 9000/12028/100 مورخ 1396/3/23 رياست قوه قضاييه در خصوص «چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركتهاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري»
Print

بخشنامه رياست قوه قضاييه در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركتهاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري

نظر به ضرورت هماهنگي هاي لازم در چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت هاي تعاوني اعتبار و مؤسسات مالي و اعتباري، بدينوسيله مقرر مي گردد، دادستان هاي سراسر كشور مكلفند در رسيدگي به پرونده هاي اين مؤسسات هماهنگي لازم را با دادستان محترم كل كشور معمول دارند.
دادستان محترم كل كشور با هماهنگي رؤساي محترم كل دادگستري استانها، مسئوليت اجراي اين بخشنامه را عهده داغر بوده و مي بايستي گزارش موردي از اقدامات بعمل آمده را به حوزه رياست قوه قضائيه ارسال نمايد.

صادق آملي لاريجاني