مقرره 116030 : نامه اصلاحي تصويبنامه شماره 24152/ت 54200 هـ مورخ 2 /3 /1396 موضوع اجازه مسافرت وزير نفت به كشور سوييس با استفاده از هواپيماي اختصاصي
Print

نامه اصلاحي تصويبنامه شماره ۲۴۱۵۲/ت ۵۴۲۰۰ هـ مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۶ موضوع اجازه مسافرت وزير نفت به كشور سوييس با استفاده از هواپيماي اختصاصي

نظر به اينكه در تصويب نامه شماره ۲۴۱۵۲ /ت۵۴۲۰۰هـ مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۶ واژه "اتريش" به صورت واژه "سوييس" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

محسن حاجي ميرزايي