right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 116030 :نامه اصلاحي تصويبنامه شماره 24152/ت54200هـ مورخ 1396/3/2 با موضوع اجازه مسافرت وزير نفت به كشور سوييس با استفاده از هواپيماي اختصاصي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • نامه اصلاحي تصويبنام...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

نامه اصلاحي تصويبنامه شماره ۲۴۱۵۲/ت۵۴۲۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع اجازه مسافرت وزير نفت به كشور سوييس با استفاده از هواپيماي اختصاصي

 
     
     
 

نظر به اينكه در تصويب نامه شماره ۲۴۱۵۲/ت۵۴۲۰۰هـ مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۶ واژه "اتريش" به صورت واژه "سوييس" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

 
     
     
 

محسن حاجي ميرزايي

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]