قانون 49755 : قانون تشكيل هيأت هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح
Print

قانون تشكيل هيأت‌ هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح

فصل اول - كليات

ماده ۱ - اصطلاحات به ‌كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است :

الف - نيروهاي مسلح: مجموعه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها

ب - ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

پ – ارتش: ارتش جمهوري اسلامي ايران

ت – سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

ث - وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ج - نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

چ - عقيدتي‌ سياسي: دفتر عقيدتي سياسي در ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان عقيدتي سياسي در ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع

ح - نمايندگي ولي ‌فقيه: نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

خ - حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع

د - سازمان قضائي: سازمان قضائي نيروهاي مسلح

ذ – كاركنان: پايور، پيماني، بسيجي ويژه و تمام‌ وقت

تبصره - تعريف سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و وابسته تابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده ۲ - براي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح كه براي آنان پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه يا عناوين مشابه، معافيت يا اخراج از خدمت مي ‌شود و همچنين رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مطابق اين قانون تشكيل مي ‌گردد.

تبصره - منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، تخلفات انضباطي مذكور در آيين ‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب ۸ /۷ /۱۳۹۳ و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ و قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۵ و مقررات مربوط مي‌ باشد.

ماده ۳ - مقامات و مسؤولان ذيل و رده ‌هاي بالاتر در سلسله مراتب سازماني، مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت براي كاركنان متخلف تحت ‌امر خود مي‌ باشند :

الف - معاونان ستاد كل، رؤساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات ستاد كل

ب - فرماندهان نيروهاي ارتش و همطراز آنان، رؤساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات ارتش

پ - فرماندهان نيروهاي سپاه، سپاههاي استاني و همطراز آنان و نماينده ولي‌ فقيه و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

ت - وزير دفاع و رؤساي سازمان‌ هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

ث - فرمانده نيروي انتظامي، فرماندهان انتظامي استان ‌ها و مقامات همطراز و رؤساي سازمان عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي

تبصره ۱ - اختيارات هيأتها منحصر به اعمال مجازات ‌هاي مذكور در صدر اين ماده نيست و در صورت تشخيص بر اعمال تنبيه خفيف ‌تر، هيأتها مي ‌توانند يكي از تنبيهات مقرر در آيين ‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح را اعمال نمايند.

تبصره ۲ - معافيت از خدمت در مواد اين قانون، قطع رابطه خدمتي كاركنان با نيروهاي مسلح است. كاركناني كه حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و كاركناني كه كمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخريد مي‌ شوند.

فصل دوم – هيأت بدوي

اول – تركيب هيأت

ماده ۴ - هيأت بدوي حسب مورد در ستاد كل، ستاد فرماندهي كل ارتش و نيروهاي مربوط، ستاد فرماندهي كل سپاه و نيروهاي مربوط و سپاههاي استاني، نيروي انتظامي، وزارت دفاع، عقيدتي سياسي، نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات با اعضاي زير تشكيل مي‌ گردد :

الف - ستاد كل :
۱ - معاون هماهنگ كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون بازرسي
۳ - رئيس مركز عمليات و خدمات نيروي انساني
۴ - نماينده سازمان قضائي نيروهاي مسلح
۵ - رئيس حفاظت اطلاعات
۶ - رئيس اداره عقيدتي سياسي
۷ - مدير حقوقي و قضائي

تبصره - هيأت بدوي ستاد كل به تخلفات انضباطي كاركنان دفاتر عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد كل، برابر اين قانون و دستورالعمل اجرائي آن رسيدگي مي ‌كند.

ب – ارتش :
۱ - معاون هماهنگ ‌كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون نيروي انساني
۳ - معاون بازرسي
۴ - رئيس عقيدتي سياسي
۵ - رئيس حفاظت اطلاعات
۶ - نماينده سازمان قضائي
۷ - مدير حقوقي

تبصره - در ستاد فرماندهي كل ارتش در غياب معاون هماهنگ‌ كننده، معاون اجرائي رئيس هيأت است.

پ – سپاه :
۱ - فرمانده (رئيس هيأت)
۲ - معاون نيروي انساني
۳ - معاون حقوقي
۴ - مسؤول نمايندگي ولي فقيه
۵ - رئيس حفاظت اطلاعات
۶ - نماينده سازمان قضائي
۷ - مدير قضائي و انضباطي

تبصره – در ستاد فرماندهي كل سپاه، معاون هماهنگ‌ كننده يا معاون اجرائي رئيس هيأت است.

ت - وزارت دفاع :
۱ - معاون هماهنگ‌ كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون منابع انساني
۳ - رئيس بازرسي
۴ - رئيس عقيدتي سياسي
۵ - رئيس حفاظت اطلاعات
۶ - نماينده سازمان قضائي
۷ - مدير قضائي و انضباطي

ث - نيروي انتظامي :
۱ - معاون نيروي انساني (رئيس هيأت)
۲- رئيس بازرسي يا يكي از معاونان وي
۳ - رئيس عقيدتي سياسي يا يكي از معاونان وي
۴ - رئيس حفاظت اطلاعات يا يكي از معاونان وي
۵ - نماينده سازمان قضائي

تبصره - در صورت ضرورت به پيشنهاد هيأت بدوي و تصويب هيأت تجديدنظر در مقاطع زماني و درجات خاص هيأتهايي با تركيب نمايندگان ثابت مقامات مذكور در هيأت ‌بدوي، در استانها يا يگانهاي مستقل تشكيل مي ‌شود و رأي صادره به‌ وسيله اين هيأت در حكم رأي هيأت بدوي است.

ج - عقيدتي سياسي ارتش و وزارت دفاع :
۱ - معاون هماهنگ‌ كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون نيروي انساني
۳ - نماينده حفاظت اطلاعات
۴ - معاون نظارت و بازرسي
۵ - نماينده سازمان قضائي

چ – عقيدتي سياسي نيروي انتظامي :
۱ - معاون هماهنگ‌ كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون اداري و مالي
۳ - نماينده حفاظت اطلاعات
۴ - معاون نظارت و ارزيابي
۵ - نماينده سازمان قضائي

ح – نمايندگي ولي فقيه :
۱ - نماينده ولي فقيه در سپاه (رئيس هيأت)
۲ - معاون هماهنگ‌ كننده
۳ - معاون نيروي انساني
۴ - معاون نظارت و تأييد صلاحيت
۵ - نماينده حفاظت اطلاعات
۶ - نماينده سازمان قضائي
۷- مدير قضائي و انضباطي

خ - حفاظت اطلاعات :
۱ - معاون هماهنگ كننده (رئيس هيأت)
۲ - معاون نيروي انساني
۳ - معاون امنيت داخلي
۴ - معاون بازرسي
۵ - مدير قضائي و انضباطي
۶ - نماينده رئيس عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه
۷ - نماينده سازمان قضائي

تبصره - در غياب هر يك از اعضاي مذكور در رديفهاي (۱)، (۲)، (۵) و (۶) بند (الف)، رديفهاي (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ب)، رديفهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بندهاي (پ) و (ت) رديف (۱) بند (ث)، رديفهاي (۲) و (۴) بند (ج)، رديف (۲) بند (چ)، رديفهاي (۱) و (۴) بند (ح) اين ماده، جانشين آنان در هيأتهاي مربوطه حضور مي ‌يابد.

دوم – حدود صلاحيت

ماده ۵ - هيأت بدوي علاوه بر صلاحيت‌ هاي مذكور در ماده (۲) اين قانون، حسب مورد صلاحيت رسيدگي به موارد زير را نيز دارد :

الف - تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه براساس احكام قطعي صادره از مراجع قضائي بيش از يك سال از خدمت منفصل مي ‌گردند.

ب - تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷ /۷ /۱۳۶۶ و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۷۰ و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ مي‌ باشند.

پ - تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ هستند.

ت - تعيين وضعيت خدمتي كاركنان فراري بيش از شش ‌ماه از حيث ادامه خدمت يا رهايي از آن كه متخصص يا مجرب محسوب شوند و يا از بورسيه نيروهاي مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائي محكوم شده باشند.

ث - تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه در حين خدمت اثبات مي ‌شود از ابتداي استخدام فاقد شرايط عمومي استخدام بوده‌ اند.

ج - رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركناني كه موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۵) قوانين مقررات استخدامي سپاه و استخدام نيروي انتظامي مي‌ باشند.

چ - اظهارنظر در خصوص برقراري وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌ انداز ثابت، حق بيمه، بيمه درماني مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۸۷) مكرر قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و ماده (۱۹۰) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) كه براي عائله تحت تكفل كاركنان اخراجي حداقل داراي پانزده ‌سال خدمت مقرر شده است.

ح - تعيين وضعيت خدمتي كاركنان پايور كه مرتكب فرار بيش از شش ‌ماه شده و در زمان فرار فوت نموده ‌اند.

سوم – نحوه رسيدگي

ماده ۶ - دعوت از شخص داراي محكوميت قطعي قضائي يا متهم به تخلف جهت استماع دفاعيات او در جلسه رسيدگي هيأت الزامي است، چنانچه دعوت ‌شده يك ‌بار بدون عذرموجه در جلسه هيأت حضور نيابد و يا دفاعيه كتبي ارسال ننمايد با دعوت مجدد از او، هيأت وارد رسيدگي مي ‌شود و تصميم مي ‌گيرد. عدم حضور وي در جلسه دوم مانع از تصميم‌ گيري هيأت نيست.

تبصره - منظور از عذرموجه، معاذير مندرج در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و آيين دادرسي كيفري است.

ماده ۷ - دبير هيأت حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، موضوع تخلف و زمان تشكيل جلسه را به شخص داراي محكوميت قطعي قضائي يا متهم به تخلف ابلاغ مي ‌كند و علاوه بر آن خلاصه‌ اي از پرونده و سوابق وي و دلايل مربوط به ارتكاب تخلف را براي اعضاي هيأت ارسال ‌مي ‌نمايد.

ماده ۸ - هيأت بايد در اولين جلسه رسيدگي، موضوع تخلف انتسابي را به شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضائي تفهيم و دفاعيات وي را استماع نمايد. چنانچه متخلف نتواند مدارك و دلايل خود را در جلسه رسيدگي ارائه كند به درخواست وي و به تشخيص هيأت، مهلت مناسبي كه حداقل يك هفته تا يك ماه و براي يك ‌بار است به وي داده مي ‌شود مگر اينكه شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضائي مهلت كمتري را درخواست نمايد.

ماده ۹ - هيأت بدوي پس از اتمام رسيدگي و با توجه به اسناد، مدارك و دلايل موجود در پرونده و دفاعيات شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضائي ظرف مدت يك هفته مكلف به صدور رأي است. رأي صادره بايد با رعايت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائي اين قانون باشد.

ماده ۱۰ - آراء هيأت بدوي جز در موارد اخراج و معافيت از خدمت، قطعي و اين آراء از تاريخ ابلاغ، لازم ‌الاجراء است.

ماده ۱۱ - مهلت اعتراض به آراء غيرقطعي هيأتهاي بدوي سي‌ روز از تاريخ ابلاغ به محكومٌ ‌عليه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده ۱۲ - كاركناني كه در طول مدت خدمت آزمايشي مرتكب تخلفات منتهي به موارد مذكور در مواد (۲) و (۵) اين قانون شوند با تصويب هيأتهاي گزينش در هر يك از سازمان هاي نيروهاي مسلح، بدون طرح موضوع در هيأتها براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي اين قانون تعيين تكليف مي ‌گردند.

ماده ۱۳ - به تخلفات انضباطي و آموزشي دانشجويان و محصلان در طي آموزش بدو خدمت در شوراي آموزش مربوط، رسيدگي و تصميمات أخذ شده پس از تصويب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي اين قانون قابل اجراء است.

ماده ۱۴ - چنانچه به تشخيص مقامات ماده (۳) اين قانون حضور كاركناني كه پرونده آنان با پيشنهاد معافيت يا اخراج از خدمت به هيأتها ارجاع مي ‌شود در يگان خدمتي به مصلحت سازمان نباشد مقام پيشنهاد دهنده مي ‌تواند آنان را منتظر خدمت نمايد و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذي ‌صلاح ارجاع دهد.

تبصره ۱ - در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبديل مي‌ گردد.

تبصره ۲ - نحوه رفتار با كاركناني كه در وضعيت منتظر خدمت قرار مي‌ گيرند در دستورالعمل اجرائي اين قانون تعيين مي ‌شود.

فصل سوم – هيأت تجديدنظر

اول - تركيب

ماده ۱۵ - هيأت تجديدنظر حسب مورد در ستاد كل، ستاد فرماندهي ‌كل ارتش و سپاه، ستاد نيروي انتظامي و ستاد وزارت دفاع با اعضاي زير تشكيل مي ‌شود.

الف - ستاد كل :
۱ - جانشين رئيس ستاد كل (رئيس هيأت)
۲ - رئيس حفاظت اطلاعات
۳ - رئيس اداره عقيدتي سياسي
۴ - رئيس سازمان قضائي
۵ - معاون نيروي انساني
۶ - معاون بازرسي
۷ - رئيس حقوقي و امور مجلس

تبصره - از رئيس مركز عمليات و خدمات نيروي انساني بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسه دعوت مي ‌شود.

ب - ارتش :
۱ - فرمانده كل (رئيس هيأت)
۲ - رئيس حفاظت اطلاعات
۳ - رئيس سازمان عقيدتي سياسي
۴ - رئيس سازمان قضائي
۵ - معاون نيروي انساني
۶ - معاون بازرسي
۷ - رئيس اداره يكم

تبصره - حسب مورد از فرماندهان نيروهاي مربوطه براي حضور در جلسه بدون داشتن حق رأي دعوت مي ‌شود.

پ – سپاه :
۱ - فرمانده كل (رئيس هيأت)
۲ - نماينده ولي فقيه
۳ - رئيس حفاظت اطلاعات
۴ - رئيس سازمان قضائي
۵ - معاون بازرسي
۶ - معاون حقوقي
۷ - معاون نيروي انساني

تبصره - حسب مورد از فرماندهان نيروها و سپاههاي استان مربوطه براي حضور در جلسه بدون داشتن حق رأي دعوت مي ‌شود.

ت - وزارت دفاع :
۱ - وزير دفاع (رئيس هيأت)
۲ - رئيس عقيدتي سياسي
۳ - رئيس حفاظت اطلاعات
۴ - رئيس سازمان قضائي
۵ - معاون منابع انساني
۶ - رئيس بازرسي
۷ - معاون حقوقي و امور مجلس

ث - نيروي انتظامي :
۱ - جانشين فرمانده معظم كل قوا (رئيس هيأت)
۲ - فرمانده نيروي انتظامي
۳ - رئيس عقيدتي سياسي
۴ - رئيس حفاظت اطلاعات
۵ - رئيس سازمان قضائي
۶ - معاون نيروي انساني
۷ - رئيس بازرسي

تبصره ۱ - در صورت عدم حضور جانشين فرمانده معظم كل قوا در تركيب هيأت نيروي انتظامي نماينده وي در جلسه حضور مي ‌يابد و فرمانده نيروي انتظامي به عنوان رئيس هيأت انجام وظيفه مي ‌كند.

تبصره ۲ - در غياب هر يك از اعضاي مذكور در رديف (۱) بند (ب) و رديفهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند (پ) و رديفهاي (۱) ،(۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند (ت) و رديفهاي (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۷) بند (ث) اين ماده جانشين آنان در هيأتهاي مربوط حضور مي ‌يابند.

تبصره ۳ - در غياب رئيس سازمان قضائي، نماينده وي كه از بين قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفي مي‌ گردد، در هيأتهاي مربوطه حضور مي ‌يابد.

دوم – حدود صلاحيت

ماده ۱۶ - مرجع تجديدنظر از آراء غيرقطعي هيأتهاي بدوي، هيأت تجديدنظر است. هرگاه محكومٌ عليه بدوي ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) اين قانون درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است و آراء اين هيأتها از تاريخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان يا دستور، قطعي و لازم ‌الاجراء مي‌ باشد.

ماده ۱۷ - هيأت‌ تجديدنظر نمي ‌تواند آرائي مبتني بر اعمال تنبيهات شديدتر نسبت به آراء غيرقطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض‌ شده توسط ديوان عدالت ‌اداري صادر نمايد.

ماده ۱۸ - مرجع تعيين وضعيت خدمتي كاركنان متخصص مجرب كه در حين فرار از خدمت فوت مي ‌نمايند هيأت تجديدنظر مي‌ باشد.

فصل چهارم – مقررات مشترك

ماده ۱۹ - جلسات هيأتها با حضور دو سوم اعضاء، رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر است.

ماده ۲۰ - هيأتها براي رسيدگي به اتهام يا اتهامات انتسابي در صورت احراز تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده فقط يكي از تنبيهات مربوط را اعمال مي ‌كنند.

ماده ۲۱ - حداكثر سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت، محكومٌ ‌عليه مي ‌تواند از رأي مذكور در ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.

تبصره ۱ - در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي ديوان، با رعايت تشريفات اداري و بدون نياز به برقراري رابطه استخدامي مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم بگيرد. در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت باشد و رأي أخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، شاكي مي ‌تواند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايد. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه رأي نهائي خود را صادر مي ‌كند. رأي ديوان عدالت اداري براي نيروهاي مسلح لازم ‌الاجراء است.

تبصره ۲ - وضعيت خدمتي متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأي اوليه تا زمان صدور رأي قطعي هيأتهاي انضباطي، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهائي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل مي ‌شود.

ماده ۲۲ - در صورت فوت كاركنان متخلف در حين رسيدگي و يا پس از صدور رأي و قبل از اجرائي شدن آن رسيدگي يا اجراي آراء صادره متوقف مي ‌شود و هيچ‌ گونه آثاري به وضعيت خدمتي فرد مترتب نمي‌ گردد.

ماده ۲۳ - هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، هيأت صادركننده رأي قطعي مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق مبادي ذي‌ ربط به مراجع قضائي صالحه ارسال نمايد. رأي مراجع قضائي مانع از اجراي تنبيهات انضباطي نيست.

تبصره - مراجع قضايي مكلفند آراء و تصميمات قضايي خود را به هيأت درخواست ‌كننده ارسال نمايند. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر منع تعقيب يا برائت باشد، هيأت صادركننده رأي قطعي مي ‌تواند مجدداً به موضوع رسيدگي و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأي صادركند.

ماده ۲۴ - متهم به تخلف و شاكي موضوع اين قانون مي ‌تواند براي دفاع از اتهام انتسابي و يا شكايت مطروحه، وكيل يا نماينده از بين كاركنان حقوقي شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح معرفي نمايد.

ماده ۲۵ - در صورتي كه رسيدگي به تخلفات و شكايات مستلزم بررسي اسناد، دلايل و مدارك باشد هيأت مي ‌تواند مدارك و سوابق مورد نياز را از مراجع مربوط درخواست نمايد. مرجع مورد درخواست مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مدارك مربوط را در اختيار هيأت قرار دهد. هيأت مي ‌تواند در صورت تشخيص جهت تكميل اطلاعات و جمع ‌آوري اسناد و مدارك مرتبط گروه تحقيق تشكيل دهد. نحوه تشكيل گروه و وظايف آن در دستورالعمل اجرائي اين قانون تعيين مي ‌شود.

ماده ۲۶ - هيأتي كه تنبيه انضباطي را تعيين نموده است با درخواست مقام پيشنهاد دهنده تنبيه، جز در مورد اخراج و معافيت از خدمت، مي ‌تواند تمام يا قسمتي از تنبيهات تعيين ‌شده را لغو نمايد.

تبصره - آثار اجرائي لغو تمام يا قسمتي از تنبيهات از تاريخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثري ندارد.

ماده ۲۷ - هيچ يك از اعضاي اصلي يا جانشين هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر در موارد زير مجاز به شركت در جلسه رسيدگي و صدور رأي نمي‌ باشند:

الف - عضو هيأت با متخلف يا شاكي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب - عضو هيأت با متخلف يا شاكي دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرح شده ذي ‌نفع باشد.

پ – هر يك از اعضاي هيأتهاي انضباطي در صورت شركت در هيأتهاي بدوي حق حضور در هيأتهاي تجديدنظر را ندارند.

ماده ۲۸ - اعمال تنبيهات مندرج در ماده (۲) اين قانون از سوي فرماندهي‌ كل نيروهاي مسلح نيازي به اجراي تشريفات مذكور ندارد.

پنجم - شكايات

ماده ۲۹ - به شكايات كتبي كاركنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غيرقانوني فرماندهان، رؤسا و مديران در هيأتهاي موضوع اين قانون رسيدگي مي شود. هيأتها پس از رسيدگي به شكايت شاكي مكلف اند رأي مقتضي را در استيفاي حقوق او صادر كنند. آراء صادره از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، لازم الاجراء است.

تبصره ۱ - شكايت از اعمال و رفتار غيرقانوني فرماندهان، رؤسا و مديران، زماني قابل رسيدگي در هيأتها است كه شاكي از قبل شكايت خود را به مشتكي ‌عنه يا بازرسي يك رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بيش از سي ‌روز، به شكايت رسيدگي نشده باشد و يا حين رسيدگي، شاكي بر شكايت خود باقي بماند.

تبصره ۲ - شكايت كاركنان در خصوص امور خدمتي زماني قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري خواهد بود كه شاكي قبلاً شكايت خود را در هيأتهاي موضوع اين قانون طرح كرده باشد و هيأتها پس از گذشت سه ماه از دريافت شكايت اقدام به رسيدگي و صدور رأي ننموده باشند.

ماده ۳۰ - هيأت علاوه بر رسيدگي به مدارك و ادله ارائه‌ شده از سوي شاكي در صورت ضرورت از شاكي، مشتكي ‌عنه و ساير اشخاص براي حضور در جلسه و اداي توضيحات دعوت مي‌ نمايد.

ماده ۳۱ - در صورتي ‌كه هيأت با استناد به نظريه نماينده سازمان قضائي تشخيص دهد كه موضوع شكايت فقط عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را دارد هيأت، ‌رسيدگي به موضوع را متوقف و شاكي را براي رسيدگي به شكايت خود به مرجع صالح قضائي هدايت مي ‌نمايد و هرگاه در شكوائيه علاوه بر مسائل جزائي، تخلفات مربوط به امور خدمتي نيز مطرح باشد، هيأت فقط به تخلفات رسيدگي مي ‌كند و رأي صادر مي‌ نمايد.

فصل ششم – ساير مقررات

ماده ۳۲ - آراء قطعي كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي سابق در نيروهاي مسلح صادر شده است قابل رسيدگي مجدد نيست.

تبصره - مرجع تجديدنظر آراء غيرقطعي هيأتهاي بدوي سابق، هيأتهاي تجديدنظر موضوع اين قانون است.

ماده ۳۳ - رسيدگي به تخلفات كاركنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامي شاغل در سازمان قضائي كه از آنان سلب صلاحيت شده با رعايت مفاد مندرج در ماده (۳) اين قانون در صلاحيت هيأتهاي محل اصلي خدمت آنان است.

ماده ۳۴ - ادامه رسيدگي به پرونده‌ هايي كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأي نشده، يا آرائي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض شده، مطابق اين قانون است.

ماده ۳۵ - مستنكفان از اجراي آراء قطعي هيأتها متخلف محسوب مي ‌شوند و ضمن تنبيه انضباطي مسؤول جبران خسارت وارده مي‌ باشند.

ماده ۳۶ - در صورت تغيير، ادغام، انحلال و تجزيه در عناوين شغلي و تشكيلاتي موجود در مواد مندرج در اين قانون، با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح عناوين جديد جايگزين آنها مي‌ گردد.

ماده ۳۷ - از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب ۷ /۷ /۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۷۰ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي تخلفات انضباطي مصوب ۲۵ /۱ /۱۳۸۹ نسخ مي‌ گردد.

ماده ۳۸ - دستورالعمل اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين و ابلاغ مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني