right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49750 :قانون بودجه سال 1396 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون بودجه سال 1396...
   • عنوان
   • ماده واحده
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2359103&lawId=257196&stateNo=6&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء
   • پيوست
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2359297&lawId=257196&stateNo=6&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}

 

  12345678910    
     
 

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

 
     
     
 

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ريال به شرح زير است:

 
     
     
 

الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سي و يك ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۵ /۵۳۱ /۹۸۸ /۳) ريال شامل:
۱– منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۲۱ /۴۶۷ /۳) ريال
۲– درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و يك هزار و ده ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۵ /۰۱۰ /۵۲۱) ريال

 
     
     
 

ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۴۸ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ريال

 
     
     
 

تبصره ۱–

 
     
     
 

الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (۳۰ %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴ %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) مناطق نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.
گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي گردد.

 
     
     
 

ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۴ /۰۰۱ /۱) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان هاي نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۹۶ /۴۸) ريال تعيين مي شود.
در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي شود تا براي مصارف تعيين شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (۳ %) استان هاي نفت خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

 
     
     
 

ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ كمتر از يك ميليون و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۵۰ /۱) ريال شود، به دولت اجازه داده مي شود از محل پنجاه درصد (۵۰ %) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.

 
     
     
 

د – وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (۵ %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.

 
     
     
 

ه‍ – شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال به نسبت سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك پوش (مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياري ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. تهاتر ساير هزينه ‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق ‌كاري و مابه ‌التفاوت تأمين مالي توسط كارفرما براي اين امر با تأييد مسؤول دستگاه ‌هاي اجرائي استاني ذي ‌ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي ‌ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از پروژه‌ ها و دستگاه ‌ها را لحاظ نمايد.
قير مورد نظر موضوع اين بند صددرصد (۱۰۰ ٪) تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت موظف به رعايت دقيق قانون و ارائه گزارش عملكرد به مجلس شوراي اسلامي هستند.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
چنانچه كميته برنامه ريزي شهرستان بودجه اي براي راههاي روستايي پيش بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستان قرار مي گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]