right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49749 :قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون موافقتنامه بين...
   • عنوان
   • ماده واحده
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2252213&lawId=257172&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • پيوست
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2252215&lawId=257172&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

 
     
     
 

ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

 
     
     
 

تبصره - رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

 
     
     
 

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

 
     
     
 

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه، با تمايل به تنظيم روابط ميان دو كشور (كه از اين پس «طرفهاي معاهده» ناميده مي شوند) در حوزه تأمين اجتماعي به شرح زير توافق نموده اند:

 
     
     
 

بخش اول - مقررات كلي

 
     
     
 

ماده ۱ - تعريف اصطلاحات

 
     
     
 

۱- اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه به شرح زير تعريف خواهند شد:
الف- «سرزمين»:
- در ارتباط با ايران، جمهوري اسلامي ايران
- در ارتباط با تركيه، جمهوري تركيه
ب- «قوانين»: قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با طرحهاي تأمين اجتماعي مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
پ- «مقام صلاحيتدار»:
- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- در ارتباط با جمهوري تركيه، وزارت كار و تأمين اجتماعي
ت- «سازمان صلاحيتدار»: سازمان بيمه اي مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه و ارائه دهنده مزايا
ث- «سازمان»: سازمان مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
ج- «بيمه شده»: شخصي كه مشمول قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه بوده است و مي باشد.
چ- «سابقه بيمه اي»: مدت زماني كه به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه طي آن، حق بيمه پرداخت شده باشد يا پرداخت شده تلقي گردد.
ح- «مزاياي نقدي»: هرگونه مزايايي كه به صورت نقدي به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه ارائه مي گردد.
خ- «عضو خانواده»: اشخاصي كه به موجب قوانين اعمال شده توسط سازمان صلاحيتدار، به عنوان عضو خانواده تعريف شده يا شناخته شده اند.
د- «مزايا بگير»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرفهاي متعاهد به عنوان مزايا بگير تعريف يا شناخته شده اند.
ذ- «بازمانده»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرفهاي متعاهد به عنوان بازمانده و شخص واجد شرايط، تعريف يا شناخته شده اند.

 
     
     
 

۲- هر اصطلاحي كه در اين موافقتنامه تعريف نشده است داراي معنايي است كه در قوانين طرفهاي متعاهد به آن اختصاص داده شده است.

 
     
     
 

ماده ۲- قوانيني كه موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي گردد

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]