right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49749 :قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون موافقتنامه بين...
   • عنوان
   • ماده واحده
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2501033&lawId=257172&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • پيوست
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2501035&lawId=257172&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

 
     
     
 

ماده واحده - موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

 
     
     
 

تبصره - رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

 
     
     
 

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

 
     
     
 

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه، با تمايل به تنظيم روابط ميان دو كشور (كه از اين پس «طرف هاي معاهده» ناميده مي شوند) در حوزه تأمين اجتماعي به شرح زير توافق نموده اند:

 
     
     
 

بخش اول - مقررات كلي

 
     
     
 

ماده ۱ - تعريف اصطلاحات

 
     
     
 

۱ - اصطلاحات بكار رفته در اين موافقتنامه به شرح زير تعريف خواهند شد:
الف - «سرزمين»:
- در ارتباط با ايران، جمهوري اسلامي ايران
- در ارتباط با تركيه، جمهوري تركيه
ب- «قوانين»: قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با طرح هاي تأمين اجتماعي مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
پ- «مقام صلاحيتدار»:
- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- در ارتباط با جمهوري تركيه، وزارت كار و تأمين اجتماعي
ت - «سازمان صلاحيتدار»: سازمان بيمه اي مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه و ارائه دهنده مزايا
ث - «سازمان»: سازمان مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه
ج - «بيمه شده»: شخصي كه مشمول قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه بوده است و مي باشد.
چ - «سابقه بيمه اي»: مدت زماني كه به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه طي آن، حق بيمه پرداخت شده باشد يا پرداخت شده تلقي گردد.
ح - «مزاياي نقدي»: هرگونه مزايايي كه بصورت نقدي به موجب قوانين مندرج در بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه ارائه مي گردد.
خ - «عضو خانواده»: اشخاصي كه به موجب قوانين اعمال شده توسط سازمان صلاحيتدار، به عنوان عضو خانواده تعريف شده يا شناخته شده اند.
د - «مزايا بگير»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرف هاي متعاهد به عنوان مزايا بگير تعريف يا شناخته شده اند.
ذ - «بازمانده»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرف هاي متعاهد به عنوان بازمانده و شخص واجد شرايط، تعريف يا شناخته شده اند.

 
     
     
 

۲ - هر اصطلاحي كه در اين موافقتنامه تعريف نشده است داراي معنايي است كه در قوانين طرف هاي متعاهد به آن اختصاص داده شده است.

 
     
     
 

ماده ۲ - قوانيني كه موافقتنامه در مورد آن ها اعمال مي گردد

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]