قانون 49748 : قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
Print

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور به مدت دو سال تمديد مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني