right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49748 :قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تمديد مدت اجرا...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

 
     
     
 

ماده واحده - مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور به مدت دو سال تمديد مي شود.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]