قانون 49747 : قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
Print

قانون تفسير قانون اصلاح بند "ي" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند "هـ" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

موضوع استفساريه:
آيا تأمين قير تكليف شده در قانون اصلاح بند "ي" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند "هـ" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سر جمع درآمدهاي نفتي كسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدي نمي باشد؟

پاسخ:
بلي، قير رايگان تكليفي در قانون اصلاح بند "ي" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند "هـ" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سر جمع درآمدهاي نفتي كسر و در حسابهاي في مابين وزارت نفت و خزانه داري كل كشور اعمال و تسويه مي شود و براي تأمين آن نياز به اختصاص منابع درآمدي نمي باشد.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني