right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49747 :قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تفسير قانون اص...
   • عنوان
   • متن استفساريه
   • متن تفسير
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور

 
     
     
 

موضوع استفساريه:
آيا تأمين قير تكليف شده در قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدي نمي باشد؟

 
     
     
 

پاسخ:
بلي، قير رايگان تكليفي در قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر و در حسابهاي في مابين وزارت نفت و خزانه داري كل كشور اعمال و تسويه مي شود و براي تأمين آن نياز به اختصاص منابع درآمدي نمي باشد.

 
     
     
 

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]