مقرره 115537 : تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي و ايمن سازي آستان مقدس امامزاده آقا علي عباس (ع) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي
Print

تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي و ايمن سازي آستان مقدس امامزاده آقا علي عباس (ع) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱-مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ -، براي بازسازي و ايمن سازي زايرسرا ها، سيستم سرمايش و گرمايش، مجتمع فرهنگي، پاركينگ خسارت ديده، گنبد حرم خسارت ديده از رانش زمين، صحن، سيستم فاضلاب، سيستم روشنايي، مركز بهداشتي و درماني و امور رفاهي، احداث و بازسازي سرويس هاي بهداشتي خواهران و برادران، زير ساخت هاي اسكان موقت، بازسازي مسير هاي ورودي و خروجي و بازسازي ساير بخش هاي آستان مقدس امامزاده آقا علي عباس(ع)، براي مقابله با حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط اقدام شود.

۲-بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام بازسازي، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور