مقرره 115536 : بخشنامه در خصوص اقدامات لازم به منظور نظارت مستمر و موثر بر اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و مديريت واحدهاي توليدي با توجه به افزايش حوادث در روزهاي تعطيل به دليل عدم حضور مجريان و مديران مربوط
Print