right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 115536 : بخشنامه به كليه مديران واحدهاي توليدي و بهره برداري و مديران اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني در خصوص اقدامات لازم به منظور نظارت مستمر و موثر بر اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و مديريت واحدهاي توليدي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • بخشنامه به كليه مدي...
   • عنوان
   • مقدمه
   • بند 1
   • بند 2
   • بند 3
   • بند 4
   • بند 5
   • بند 6
   • بند 7
   • امضاء

 

     
 

بخشنامه به كليه مديران واحدهاي توليدي و بهره برداري و مديران اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني در خصوص اقدامات لازم به منظور نظارت مستمر و موثر بر اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و مديريت واحدهاي توليدي

 
     
     
 

به منظور نظارت مستمر و مؤثر بر اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و مديريت واحدهاي توليدي و با توجه به افزايش حوادث در روزهاي تعطيل (به ويژه تعطيلات چند روزه) به دليل عدم حضور مجريان و مديران مربوط و به منظور افزايش سرعت هماهنگي در مديريت بحران حوادث، جلوگيري از تداخل مسئوليت ها و افزايش ايمني واحدهاي توليدي، مقتضي است اقدامات زير مورد توجه جدي قرار گيرد:

 
     
     
 

۱- مديران واحدهاي توليدي، مديران واحدهاي بهره برداري و نيز رده هاي بعدي (مانند مديران و رؤساي بهره برداري، HSE و عناوين مشابه سازماني) و همچنين كليه رده هاي مديريتي اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني (كارفرمايي، پيمانكاري و غيره)- براي واحدهايي كه طبق بند (۳) اين بخشنامه اعلام خواهد شد- لازم است به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند. همچنين ضروري است حضور تمام وقت در محل خدمت در ابلاغ انتصاب آنها ذكر شود و اكيدا از انتصاب مديراني كه به هر دليلي قادر به حضور دايمي در محل خود نيستند (به اصطلاح مديران پروازي) و يا مديراني كه در بيش از يك پروژه مسئوليت اجرايي دارند، خودداري شود. استفاده از مديران محلي و بومي در شرايط مديريتي و تخصصي مشابه داراي اولويت است.

 
     
     
 

۲- حتي المقدور اقدامات مخاطره آميز (ريسك دار) اجرايي و يا تعميراتي در روزهاي تعطيل انجام نشود. در صورت ضرورت انجام اقدامات مزبور در روزهاي تعطيل، حضور مديران اجرايي پروژه يا مدير مجتمع و يا معاون ارشد وي و همچنين مدير بهره برداري يا فني (با عناوين مشابه) در محل كار ضروري است و اين عمليات با نظارت مستقيم آنها انجام شود.
همچنين ضروري است در روزهاي تعطيل مدير مجتمع و مدير بهره برداري (يا عناوين مشابه ) همزمان به مرخصي نروند و در دسترس و نزديك محل خدمت خود باشند. در مورد طرح هاي بزرگ در صورت تداوم فعاليت در روزهاي تعطيل، حضور يكي از رده هاي مديريتي فني الزامي است و چنانچه مديران مذكور به لحاظ ماهيت وظايف و مسئوليت ها مجبور به خروج از محدوده كاري باشند، موظفند فرد مشخصي را در غياب خود براي انجام وظايف خود معرفي نمايند.

 
     
     
 

۳- كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با واحدهاي توليدي خطرپذير (پر ريسك) در حوزه هايي نظير نفت، گاز و پتروشيمي، نيرو، واحدهاي شيميايي، صنايع سنگين فلزي و پروژه هاي بزرگ عمراني دولتي و غيردولتي (وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعاون، كار و رفاه اجتماعي) موظفند مشخصات واحدهاي توليدي دولتي و غيردولتي مشمول اين بخشنامه، سطوح و گستره اقدامات خطرپذير (ريسك دار) واحدهاي عملياتي يا تعميراتي و نحوه برخورد با واحدهاي متخلف را تعيين نموده و ظرف يك ماه از تاريخ صدور اين بخشنامه ابلاغ نمايند.

 
     
     
 

۴- كليه واحدهاي توليدي مشمول اين بخشنامه موظفند تا پايان سال ۱۳۹۵ نسبت به تعيين تكليف مديراني كه در حال حاضر به صورت غيرمستمر و پروازي در محل كار خود حاضر مي شوند و يا در بيش از يك پروژه مسئوليت اجرايي دارند، اقدام نمايند.

 
     
     
 

۵- كليه واحدهاي توليدي مشمول اين بخشنامه موظفند نسبت به ارتقاي سطح ايمني اجراي فعاليت ها با افزايش بازديدهاي دوره اي، انجام بازبينه هاي (چك ليستهاي) ضروري، اعمال نظارت هاي قانوني بر فعاليت هاي شركت پيمانكار، اجراي فرايند خودكنترلي و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه به صورت دوره اي و در بازه زماني مناسب، تسريع در استانداردسازي، بهسازي و نوسازي قطعات و تجهيزات فرسوده و معيوب، توسعه و گسترش عملكرد واحدهاي كنترل كيفيت، اجرا و به كارگيري استانداردهاي مرتبط با صنعت و ارايه آموزش هاي كاربردي به كاركنان اقدام نمايند.

 
     
     
 

۶- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه با دستگاه اجرايي مرتبط با واحدهاي توليدي است. احكام اين بخشنامه براي همه واحدهاي توليدي دولتي و غيردولتي موضوع بند (۳) اين بخشنامه لازم الاجرا است. در صورت عدم اجراي احكام مزبور، دستگاه مربوط پس از تذكر كتبي و ذكر دقيق موارد اشكال، در صورت عدم رفع مشكلات در مهلت تعيين شده، بر اساس اختيارات دستگاه ها و يا ساير نهادهاي ذي ربط نظير شركت هاي بيمه و سازمان ملي استاندارد ايران (در چارچوب گواهي هاي ايزو و غيره) نسبت به جريمه يا قطع ارايه خدمت به واحد مذكور اقدام مي نمايند.

 
     
     
 

۷- در خصوص موارد استثنا و مديراني كه داراي شرايط خاص بوده و امكان تبعيت از احكام اين بخشنامه براي آنها نيست، به درخواست بالاترين مقام دستگاه مربوط در كميته اي متشكل از نماينده وزارتخانه مربوط، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور، معاون توسعه امور توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور و نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور تصميم گيري خواهد شد.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]