مقرره 115535 : اصلاح تصويب نامه شماره 86231/ت 53516هـ مورخ 1395/07/18 با موضوع تعيين شركت هاي دولتي مكلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم
Print

اصلاح تصويب نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ با موضوع تعيين شركت هاي دولتي مكلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در صدر تصويب نامه شماره ۸۶۲۳۱ /ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۵، عبارت "ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۹-" به عبارت "ماده (۲۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور