مقرره 115534 : تصويب نامه در خصوص اعتبارات موضوع بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 ، موضوع اخذ عوازض از خرده فروشي سيگار
Print