مقرره 115534 : اجازه هزينه نمودن اعتبارات رديف (140-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 كل كشور به دستگاههاي اجرايي ذي ربط
Print

اجازه هزينه نمودن اعتبارات رديف (۱۴۰-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به دستگاههاي اجرايي ذي ربط

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۲۹۴۴۸ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- تصويب كرد:

اعتبارات رديف (۱۴۰-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور با عنوان "اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - موضوع اخذ عوارض از خرده فروشي سيگار" به شرح جدول زير در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)

رديف

عنوان

دستگاه اجرايي

هزينه اي

تملك دارايي هاي سرمايه اي

۱

پيشگيري و درمان عوارض حاصل از مصرف سيگار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۰۰۰ /۳۸۲

-

۲

اجراي برنامه هاي آموزشي، توانمندسازي و مراقبتي از دانش آموزان و تكميل فضاهاي ورزشي

وزارت آموزش و پرورش

۰۰۰ /۲۸۳

۰۰۰ /۱۰۰

۳

توسعه ورزش همگاني و تكميل فضاهاي ورزشي

وزارت ورزش و جوانان

۰۰۰ /۲۳۵

۰۰۰ /۹۳

جمع كل۰۰۰ /۹۰۰

۰۰۰ /۱۹۳

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور