مقرره 115531 : اعلام اصلاح جدول پيوست تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 95 كشور
Print

اعلام اصلاح جدول پيوست تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ كشور

نظر به اينكه در جدول پيوست تصويب نامه شماره ۷۸۸۵۶ /ت ۵۳۳۷۷ هـ مورخ ۳ /۷ /۱۳۹۵ رديف هاي (۱۳) و (۱۴) به شرح جدول زير تحرير نشده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.


رديف
ارجاع به بندهاي
(تبصره ۱۴)

دستگاه ذي ربط

توضيحات

سقف اعتبار (ميليارد ريال)

۱۳

تبصره (۱۴)

سازمان انرژي اتمي ايران

ارايه خدمات حمايتي و كمك به توليد

۲۰۰

۱۴

تبصره (۱۴)

سازمان هدفمندسازي يارانه ها

تكميل و بهره برداري سامانه هدفمند سازي يارانه ها

۳۰

محسن حاجي ميرزايي