مقرره 115531 : [نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 1395/7/3 با موضوع آيين نامه اجرايي (14) قانون بودجه سال 1395 كشور
Print

[نامه اصلاحي] اصلاح تصويب نامه شماره ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ با موضوع آيين نامه اجرايي (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كشور

نظر به اينكه در جدول پيوست تصويب نامه شماره ۷۸۸۵۶ /ت ۵۳۳۷۷ هـ مورخ ۳ /۷ /۱۳۹۵ رديف هاي (۱۳) و (۱۴) به شرح جدول زير تحرير نشده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.


رديف
ارجاع به بندهاي
(تبصره ۱۴)

دستگاه ذي ربط

توضيحات

سقف اعتبار (ميليارد ريال)

۱۳

تبصره (۱۴)

سازمان انرژي اتمي ايران

ارايه خدمات حمايتي و كمك به توليد

۲۰۰

۱۴

تبصره (۱۴)

سازمان هدفمندسازي يارانه ها

تكميل و بهره برداري سامانه هدفمند سازي يارانه ها

۳۰

دبير هيأت دولت -محسن حاجي ميرزايي