مقرره 115529 : اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 78269/ت53502هـ مورخ 1395/06/31 در خصوص در اختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
Print

اصلاح بند (۱) تصويبنامه شماره ۷۸۲۶۹/ت۵۳۵۰۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ در خصوص در اختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۱۶۸۴۵ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۸۲۶۹ / ت ۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ واژه "هزينه اي" به عبارت "تملك دارايي سرمايه اي" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور