مقرره 115529 : اصلاح بند (1) تصويبنامه در خصوص دراختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت هزينه اي به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به شماره 78269/ت53502 هـ مورخ 31 شهريور 1395
Print

اصلاح بند (۱) تصويبنامه در خصوص دراختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت هزينه اي به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به شماره ۷۸۲۶۹/ت۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۱۶۸۴۵ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۸۲۶۹ / ت ۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ واژه "هزينه اي " به عبارت "تملك دارايي سرمايه اي " اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور