مقرره 115528 : مستثني شدن شماره گذاري دو هزار دستگاه آمبولانس بنز اسپرينتر متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول مصوبه شماره 12782/ت49952 هـ مورخ 1393/2/10 در خصوص الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا و اصلاحيه آن
Print

مستثني شدن شماره گذاري دو هزار دستگاه آمبولانس بنز اسپرينتر متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول مصوبه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ در خصوص الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا و اصلاحيه آن

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۹۱۸۹۷ /۶۰ مورخ ۲ /۹ / ۱۳۹۵ وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

شماره گذاري دو هزار (۲۰۰۰) دستگاه آمبولانس بنز اسپرينتر، متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول تصويب نامه شماره ۱۲۷۸۲ / ت ۴۹۹۵۲ هـ مورخ ۱۰ / ۲ /۱۳۹۳ و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۹۹۴ / ت۵۱۱۸۷ هـ مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۹۴ مستثني است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور