مقرره 115518 : تصويب نامه در خصوص حذف مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي
Print

تصويب نامه در خصوص حذف مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي

هيأت وزيران در جلسه ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد كارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰- و به استناد تبصره ياد شده تصويب كرد:
مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي موضوع تصويب نامه شماره ۷۴۳۴۸ /ت ۵۳۸هـ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۰ حذف مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري