right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 115518 :تصويب نامه در خصوص حذف مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • تصويب نامه در خصوص ح...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

تصويب نامه در خصوص حذف مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي

 
     
     
 

هيأت وزيران در جلسه ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد كارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰- و به استناد تبصره ياد شده تصويب كرد:
مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي موضوع تصويب نامه شماره ۷۴۳۴۸ /ت ۵۳۸هـ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۰ حذف مي شود.

 
     
     
 

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]