مقرره 115516 : تصويبنامه در خصوص الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واريز مبلغ يك هزار ميليارد ريال بهاي سهام فروخته شده شركت هتل هاي هما به حساب شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)
Print

تصويبنامه در خصوص الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واريز مبلغ يك هزار ميليارد ريال بهاي سهام فروخته شده شركت هتل هاي هما به حساب شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

هيئت وزيران در جلسه ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۵ به پيشنهاد مشترك شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۸۸۶۹ مورخ ۵ /۱۰ /۱۳۹۵ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است مبلغ يك هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال بهاي سهام فروخته شده شركت هتل هاي "هما" كه به حساب موضوع جزء (خ) بند (۴-۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور واريز شده است را به حساب شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور