مقرره 114901 : مصوبه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي در مورد شناسايي كودكان فاقد هويت رسمي
Print

مصوبه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي در مورد شناسايي كودكان فاقد هويت رسمي

شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي در جلسه مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ كه تصميمات آن به استناد ماده (۱۳) و بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به تصويب اكثريت وزراي عضو شورا و به تائيد رئيس جمهور محترم رسيده است، تصويب نمود:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت كشور، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات به منظور حمايت از كودكان فاقد هويت رسمي، ظرف مدت سه ماه كودكان مزبور را شناسايي و طرح مشتركي را جهت تصويب به هيات دولت ارائه نمايد.

اين مصوبه، باستناد اختيارات موضوع ماده (۴) آئين نامه داخلي شورا (تصويب نامه شماره ۵۴۱۶۹ /ت ۳۱۴۷۴ ھ مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۸۳ هيات وزيران) جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

علي ربيعي
دبير شورا و وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي