مقرره 114899 : اختصاص مبلغ چهارصد (400) ميليارد ريال به وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش كودكان محروم در استانهاي دوزبانه در مقطع پيش دبستاني
Print

اختصاص مبلغ چهارصد (۴۰۰) ميليارد ريال به وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش كودكان محروم در استانهاي دوزبانه در مقطع پيش دبستاني

شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي در جلسه مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ كه تصميمات آن به استناد ماده (۱۳) و بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به تصويب اكثريت وزراي عضو شورا و به تائيد رئيس جمهور محترم رسيده است، تصويب نمود:
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور آموزش كودكان محروم در استانهاي دوزبانه در مقطع پيش دبستاني، مبلغ چهارصد (۴۰۰) ميليارد ريال به وزارت آموزش و پرورش تخصيص دهد.

اين مصوبه، باستناد اختيارات موضوع ماده (۴) آئين نامه داخلي شورا (تصويب نامه شماره ۵۴۱۶۹ /ت۳۱۴۷۴هـ مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۸۳ هيات وزيران) جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

علي ربيعي
دبير شوراي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي