right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49560 :قانون شوراهاي حل اختلاف     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون شوراهاي حل اخت...
   • عنوان
   • ماده 1
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118666&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 2
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118668&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 3
   • ماده 4
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118671&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 5
   • ماده 6
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118676&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 7
   • ماده 8
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118693&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 9
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118698&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 10
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118710&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 11
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118716&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 12
   • ماده 13
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118719&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 14
   • ماده 15
   • ماده 16
   • ماده 17
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118726&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 18
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118731&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 19
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118734&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 20
   • ماده 21
   • ماده 22
   • ماده 23
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118740&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 24
   • ماده 25
   • ماده 26
   • ماده 27
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118748&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 28
   • ماده 29
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118753&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 30
   • ماده 31
   • ماده 32
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118757&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 33
   • ماده 34
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118760&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 35
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118762&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 36
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118781&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 37
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118787&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 38
   • ماده 39
   • ماده 40
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=2118791&lawId=249864&stateNo=3&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 41
   • ماده 42
   • ماده 43
   • ماده 44
   • ماده 45
   • ماده 46
   • موخره
   • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون شوراهاي حل اختلاف

 
     
     
 

ماده ۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.

 
     
     
 

تبصره - تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.

 
     
     
 

ماده ۲- شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشكيل مي گردد.

 
     
     
 

تبصره- رئيس قوه قضائيه مي تواند براي رسيدگي به امورخاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

 
     
     
 

ماده ۳- هر شورا داراي رئيس، دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است و در صورت نياز مي تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد كه توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.

 
     
     
 

ماده ۴- در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند.

 
     
     
 

تبصره ۱- قوه قضائيه مي تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.

 
     
     
 

تبصره ۲- مركز امور شوراها مي تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت يا پاره وقت استفاده نمايد.

 
     
     
 

تبصره ۳- رئيس قوه قضائيه مي تواند يك قاضي را براي چند شورا تعيين كند.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]