right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 111629 :اجراي قطعي آيين نامه آموزش و پرورش تلفيقي – فراگير كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • اجراي قطعي آيين نامه...
   • عنوان
   • مقدمه
   • بند 1
   • بند 2
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1987737&lawId=247383&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره

 

     
 

اجراي قطعي آيين نامه آموزش و پرورش تلفيقي – فراگير كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه

 
     
     
 

شوراي عالي آموزش و پرورش با استناد به نتايج ارزشيابي از اجراي آزمايشي آيين نامه ي آموزش و پرورش تلفيقي- فراگير كودكان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه۱، موضوع مصوبه ي هفتصد و سي و چهارمين جلسه ي شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ۱۳/۴/۸۵ مقرر مي دارد، آيين نامه ي مذكور به صورت قطعي در مدارسي كه به تشخيص سازمان آموزش و پرورش استثنايي و موافقت اداره كل آموزش و پرورش استان، شرايط و امكانات مورد نياز را دارا مي باشند، با رعايت موارد زير اجرا شود:

 
     
     
 

۱-دانش آموزان گروه هاي آسيب ديده بينايي، آسيب ديده شنوايي، آسيب ديده جسمي – حركتي، داراي هوش مرزي( ديرآموز)، دانش آموزان با مشكلات ويژه يادگيري، مشكلات رفتاري- هيجاني (خفيف تا متوسط) كه توسط پايگاه سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنايي شناسايي مي شوند، تحت پوشش اين روش قرار مي گيرند.

 
     
     
 

۲-وزارت آموزش و پروش موظف است:

 
     
     
 

۲-۱- ضمن پيش بيني اعتبار خاص براي اجراي مطلوب آيين نامه ي مذكور، نسبت به آموزش نيروي انساني( معلمان) مورد نياز اقدام و از به كار گيري نيروي انساني فاقد صلاحيت هاي لازم خود داري نمايد.

 
     
     
 

۲-۲- متناسب با شرايط و اقتضائات دانش آموزان با نياز هاي ويژه، انعطاف لازم را در برنامه هاي درسي و تربيتي آنان اعمال نمايد.

 
     
     
 

۲-۳- استاندارد ها و شاخص هاي نيروي انساني ، فضا و تجهيزات مدارس مجري طرح را تهيه و ابلاغ نمايد.

 
     
     
 

۲-۴- با توجه به نتايج حاصل از ارزشيابي مرحله اول نسبت به ارزشيابي تكويني اقدام نمايد و نتايج را به صورت مرحله اي جهت اصلاح روند ها و فرآيند ها در اختيار حوزه هاي ذي ربط قرار دهد و گزارش دوسالانه ي آن را به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه دهد.

 
     
     
 

موضوع: اجراي قطعي آيين نامه ي آموزش و پرورش تلفيقي-فراگير كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه در هشتصدو پنجاه و چهارمين جلسه ي شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ۲۷ /۱۰ / ۹۰ ۱۳ به تصويب رسيد.۱- آموزش تلفيقي- فراگير روشي است كه در آن برخي از دانش آموزان با نيازهاي ويژه در كلاس هاي آموزش و پرورش عادي در كنار ساير دانش آموزان با استفاده از خدمات معلمان مرجع( رابط) به عنوان تسهيل گر مشغول به تحصيل مي شود.

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]