قانون 49492 : مشخصات پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران
Print

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۵ /۴ /۵۹ تصويب نمودند كه پرچم رسمي ايران بر طبق اصل هيجدهم قانون اساسي به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار "الله‌اكبر" بمشخصات زير باشد:

مشخصات پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران

ـ‌ علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران برنگ سرخ در و‌سط پرچم قرار ميگيرد.
ـ‌ شعار الله‌اكبر برنگ سفيد و با خط كوفي بنائي (يعني همان خطي كه شعار الله‌اكبر را بر مناره‌ هاي مساجد اسلامي نقش ميكند) تكرار ميشود.
ـ‌ شعار "الله‌اكبر" به نشانه بيست و دو‌م بهمن رو‌ز پيرو‌زي انقلاب، بيست و دو‌بار بصورت حاشيه در مرز رنگ سبز و سفيد و سرخ و سفيد تكرار ميگردد (يازده بار در رنگ سبز و يازده بار در رنگ سرخ).
ـ‌ مشخصات هندسي و فني دقيق پرچم و علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران مطابق استانداردهاي مصوب مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران