مقرره 92250 : تاييد انتخاب اعضاي هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان
Print

تاييد انتخاب اعضاي هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان

مصوبه «تأييد انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان» كه در جلسه ۷۴۱ مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود:
«آقايان محسن چيني فروشان، جواد محقق، مظفر سالاري، عبدالله حسن زاده و خانم مهنوش مشيري، به استناد ماده ۶ مصوبه اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب به عنوان اعضاي هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب كودكان و نوجوانان انتخاب مي شوند».

حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي