مقرره 83072 : تصويبنامه راجع به پرچم ايران
Print

تصويبنامه راجع به پرچم ايران

درباره :
هيئت وزيران درجلسه مورخه ۱۴ /۱۰ /۳۶ بنا بر اصل ۵ متمم قانون اساسي مراتب مصرح زير را در مورد پرچم ايران تصويب نمودند.

۱)- ايران رسمي پرچم ايران از سه رنك [رنگ] مساوي سبز و سفيد و قرمز و علامت شير و خورشيد تشكيل ميگردد. بطوريكه سبز بالا و سفيد وسط و قرمز در پائين قرارخواهد گرفت.

۲)نقش شير و خورشيد برنگ زرد طلائي در وسط پرچم روي قسمت سفيد و بقسمي رسم ميشود كه سر شير بطرف چوب پرچم و شمشير بطور عمودي در دست شير قرار گرفته و پاي شير بطرف رنگ قرمز باشد.
در يك روي پرجم كه سر شير بطرف چپ بيننده است شمشير در دست راست شير است و نگاه شير متمايل بچپ و دم شير بشكل حرف S ايتاليك و يك خم بطرف بالا دارد در روي ديگر پرچم عكس اين وضع خواهد بود يعني شمشير در دست چپ شير است و نگاه شير متمايل براست و دم شير وارونه حرفS ايتاليك است و شير و خورشيد دو روي پرچم بايد بر هم منطبق باشد. زير پاي شير از امتداد شمشير تا نقطه تقاطع عمود فرضي كه از اخرين نقطه دم شير فرود آيد متناسب با ابعاد تصوير خط مستقيمي رسم ميشود.

۳)- پرچم نظامي بهمان ترتيب و اندازه پرچم ايران بوده و فقط يك تاج پهلوي در بالاي سر – شير و خورشيد و دور شير و خورشيد يك دايره برگ خرما (بالم) قرار گرفته و درقسمت فوقاني باز ميباشد و درپائين گرهي بشكل پروانه (پاپيون ) زده شده (طبق شكل شماره ۲)

۴) ابعاد پرچم ايران با توجه بمكاني كه نصب شده ميشود باندازه هاي زير خواهد بود و اصولا نسبت عرض بطول پرچم به نسبت يك به يك و هفتاد و پنج ميباشد.
الف = ۵۹ / ۰ ×۴۵ / ۰
ب=۶۰ /۱ ×۹۰ /۰
ج=۷۵ /۱ × ۰۰/۱
د = ۱۵ /۲ ×۲۵ /۱
هـ = ۴۰ /۲ × ۵۰ /۱
و= ۲۷ /۰ ×۱۵ ۰ (مخصوص پرچم روي ميز)

۵)- چون تا كنون در موسسات وبنگاه ها و امكان ملي از پرچمهاي بدون علامت شير وخورشيد استفاده ميشود لذا موافقت ميشود كه موسسات غيردولتي همواره براي تزئين در اعياد و جشنها و همچنين افراشتن پرچم در بالاي عمارات از پرجمهاي[پرچمهاي] بدون علامت شير و خورشيد (بابعاد بالا ) استفاده نمايند (طبق شكل شماره ۳)

۶) شير و خورشيد و تاج پهلوي فقط روي مراسلات رسمي بكار برده خواهد شد (طبق شكل شماره ۴

۷) چوب پرچم برنك [برنگ ] سفيد و طول آن همواره سه برابر عرض پرچم بوده و طنابي كه پرچم را بچوب آن- اتصال ميدهد نيز بايد برنك [برنگ] سفيد باشد. سرچوب پرچمهاي رسمي قبه اي كروي شكل برنك [برنگ ] سفيد نصب خواهد شد. –