مقرره 78376 : تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
Print

مصوبه تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده

مصوبه «تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده» كه در جلسه ۷۱۳ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۱ به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي محمود حكمت‌نيا و خانم زهره صفاتي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده انتخاب مي‌شوند».

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌ن‍ژاد