right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 48908 :قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تشكيلات و آيين...
   • عنوان
   • بخش اول
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1629969&lawId=205259&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • بخش دوم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1629986&lawId=205259&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • بخش سوم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1630111&lawId=205259&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • بخش چهارم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1630121&lawId=205259&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • بخش پنجم
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1630139&lawId=205259&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • موخره
   • امضاء

 

  12345678910    
     
 

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 
     
     
 

بخش اول ـ تشكيلات

 
     
     
 

ماده ۱ ـ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.

 
     
     
 

ماده ۲ ـ ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشكيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

 
     
     
 

تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

 
     
     
 

ماده ۳ ـ هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

 
     
     
 

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي شود.

 
     
     
 

ماده ۴ ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

 
     
     
 

تبصره ۱ ـ قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

 
     
     
 

تبصره ۲ ـ رئيـس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

 
     
  12345678910    
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]