مقرره 76164 : مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي
Print

مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده – مصوب ۱۳۹۲ – تصويب نمود:

۱- مدت مرخصي زايمان (يك و دو قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين مي شود. همسران افراد ياد شده نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي شوند.

۲- مفاد اين تصويب نامه به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است تسري مي يابد و مدت مرخصي آنان تا نه ماهگي نوزاد افزايش مي يابد.

۳- تاريخ اجراي اين تصويب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده – مصوب ۱۳۹۲ – تعيين مي شود.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور