right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 76164 :مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • مدت مرخصي زايمان زنا...
   • عنوان
   • مقدمه
   • بند 1
   • بند 2
   • بند 3
   • امضاء

 

     
 

مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده – مصوب ۱۳۹۲ – تصويب نمود:

 
     
     
 

۱- مدت مرخصي زايمان (يك و دو قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين مي شود. همسران افراد ياد شده نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي شوند.

 
     
     
 

۲- مفاد اين تصويب نامه به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است تسري مي يابد و مدت مرخصي آنان تا نه ماهگي نوزاد افزايش مي يابد.

 
     
     
 

۳- تاريخ اجراي اين تصويب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده – مصوب ۱۳۹۲ – تعيين مي شود.

 
     
     
 

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]