قانون 48898 : اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
Print

قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

ماده واحده ـ از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون كليه محدوديت‌ هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ دولت مي‌ تواند هر پنج سال يك بار، با توجه به نتايج سرشماري‌ هاي عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياست‌ هاي كلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام كند.

تبصره ۲ ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است، تسري مي‌ يابد و مادر مي تواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني