right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 67666 :بخشنامه راجع به احترام پرچم ارتش شاهنشاهي از طرف اشخاص غير نظامي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • بخشنامه راجع به احتر...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

بخشنامه راجع به احترام پرچم ارتش شاهنشاهي از طرف اشخاص غير نظامي

 
     
     
 

مقرراتي كه راجع بطرز احترامات از طرف اشخاص غيرنظامي در موقع تلاقي با پرچمهاي ارتش شاهنشاهي وضع شده ذيلا خاطرنشان ميشود:
۱ـ پرچمي كه بايد از طرف عموم مورد احترام واقع گردد عبارت است از پرچم واحدهاي ارتش در صورتيكه از جلد خارج و پرده آن باز باشد (پرچم افراشته) اين پرچم در جلو واحدهاي مسلح نظامي حركت و در طرفين آن دو نفر افسر بحالت شمشيركش حركت مي نمايند.
۲ـ اشخاصي كه داراي لباس رسمي مليله دوزي هستند در موقع تلاقي با پرچم رو بسمتي كه پرچم حركت ميكند بحالت خبردار ايستاده و با سلام نظامي اداري احترام مينمايند.
۳ـ ساير اشخاصيكه لباس رسمي غيرمليله ‌دوزي دارند از قبيل قضات عدليه- استادان دانشگاه و همچنين مامورين شهرداري با ساير ادارات كه داراي لباس مخصوص متحدالشكل هستند و ساير مردم در موقع تلاقي با پرچم بايد روبطرفي كه پرچم حركت ميكند بحالت احترام ايستاده كلاه را از سر بردارند.
۴ـ در صورتيكه اشخاصي سوار اسب باشند اسب را بسمتي كه پرچم حركت ميكند نگاهداشته با برداشتن كلاه اداي احترام مينمايند.
۵ ـ اشخاصيكه سوار ساير وسائط نقليه باشند از قبيل اتومبيل و درشكه پياده شده و اداي احترام مينمايند (رانندگان وسائط نقليه در محل خود بحالت نشسته كلاه را برداشته و سر را بطرف پرچم برميگردانند و باين ترتيب اداي احترام مينمايند).
۶ ـ در صورتيكه اشخاصي در محلي نشسته باشند و پرچم از مقابل آنها عبور نمايد بمحض ديدن پرچم و در تمام مدتي كه پرچم از مقابل آنها ميگذرد برخواسته و با برداشتن كلاه اداي احترام مينمايند.
۷ـ مدت احترام شانزده قدم خواهد بود كه از هشت قدم مانده بپرچم و تا هشت قدم بعد از عبور پرچم اشخاص ايستاده و احترام خواهند گذاشت در مدت احترام صحبت كردن سيكار [سيگار] كشيدن تكان خوردن ممنوع و بايد بپرچم نگاه كنند.
۸ ـ بانوان در موقع تلاقي با پرچم فقط رو بسمتي كه پرچم حركت ميكند خواهند ايستاد و باين طريق اداي احترام خواهند نمود.
در موقع تلاقي با پرچم‌هاي ارتش شاهنشاهي مخصوصا در روز سوم اسفند كه پرچمهاي مزبور با شرايطي كه در نظامنامه قيد شده در معابر و سان و رژه ديده مي‌ شوند احترامات لازم را بعمل آورده و اجراء مقررات را در نظر گيرند.

 
     
     
 

وزير عدليه دكتر متين دفتري

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]