مقرره 65851 : مبلغ 300 ميليارد ريال اعتبار وجوه اداره شده در لايحه بودجه سال 1391 جهت اشتغال تعاوني هاي فارغ التحصيلان و زنان سرپرست خانوار
Print
جناب آقای دکتر عزیزی

جناب آقای دکتر عزیزی

معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

جناب آقای عظیمی

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون


سلام علیکم

احتراماً، با توجه به مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال مشترک با کارگروه اشتغال استان هرمزگان در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقاي دکتر رحیمی معاون اول محترم رئيس جمهور در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴، بندهای مشروحه ذیل برای استحضار و دستور اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

بند ۳ مصوبه- مقرر گرديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار وجوه اداره شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ جهت اشتغال تعاوني هاي فارغ التحصيلان و زنان سرپرست خانوار استان در ۱۳۹۱ و با عامليت بانک توسعه تعاون پيش بيني و اختصاص دهد.

محمد حسین فروزان مهر

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال

(دبیرخانه شورای عالی اشتغال)


جناب آقای عظیمی

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون


سلام علیکم

با توجه به مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال مشترک با کارگروه اشتغال استان هرمزگان در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقاي دکتر رحیمی معاون اول محترم رئيس جمهور در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴، بند مشروحه ذیل برای استحضار و دستور اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

بند ۳ مصوبه- مقرر گرديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار وجوه اداره شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ جهت اشتغال تعاوني هاي فارغ التحصيلان و زنان سرپرست خانوار استان در ۱۳۹۱ و با عامليت بانک توسعه تعاون پيش بيني و اختصاص دهد.

محمد حسین فروزان مهر

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال

(دبیرخانه شورای عالی اشتغال)

جناب آقای دکتر عزیزی

معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور


سلام علیکم

احتراماً، با توجه به مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال مشترک با کارگروه اشتغال استان هرمزگان در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقاي دکتر رحیمی معاون اول محترم رئيس جمهور در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴، بند مشروحه ذیل برای استحضار و دستور اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

بند ۳ مصوبه- مقرر گرديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار وجوه اداره شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ جهت اشتغال تعاوني هاي فارغ التحصيلان و زنان سرپرست خانوار استان در ۱۳۹۱ و با عامليت بانک توسعه تعاون پيش بيني و اختصاص دهد.

محمد حسین فروزان مهر

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال

(دبیرخانه شورای عالی اشتغال)