مقرره 65640 : اصلاح آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها
Print

اصلاح آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها

هيئت وزيران در جلسه ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۳۹۵۹ / ۳۸۴۱۴ مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: در ماده (۴) آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۷۴۰۸ / ت۵۵۰۹۶هـ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷، واژه "ستاد" به واژه "سازمان" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور