مقرره 63659 : واگذاري حق استفاده ساختمان مهمانسراي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد واقع در شهر تهران به شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
Print
۵۰۴۵/۱۱۲

۱۳۴۲۶۴/ت۴۸۳۹۰هـ

۱۳۹۱/۷/۸

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

نهاد رياست جمهوري – وزارت جهاد كشاورزي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران د رجلسه مورخ ۵ / ۶ / ۱۳۹۱ به استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – تصويب نمود:

۱ – حق استفاده ساختمان مهمانسراي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد واقع درشهر تهران به پلاك ثبتي شماره ۴ / ۳۶۲۷۴ بخش ۱۷ تهران (خيابان فلسطين شمالي – بين بزرگمهر و انقلاب – كوچه پرستو - پلاك ۴) دراختيار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان قرار گيرد.

۲ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با درج عبارت "هر گونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام نمايد.

۳ – دستگاه بهره بردار مكلف است سند يادشده را جهت نگهداري د رخزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور