مقرره 63548 : اجازه برگزاري جشنواره بين المللي تعاونيهاي برتر زنان مسلمان
Print

اجازه برگزاري جشنواره بين المللي تعاونيهاي برتر زنان مسلمان

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۷۶۵۷۹ مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز امور زنان و خانواده و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه اي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي – مصوب ۱۳۷۰ – تصويب نمود:
برگزاري "جشنواره بين المللي تعاونيهاي برتر زنان مسلمان" توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مركز امور زنان و خانواده و اتاق تعاون مركزي تا سقف هزينه هفت ميليارد و هفتصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۷) ريال از محل اعتبارات مصوب دستگاههاي يادشده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور