right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 61456 :آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • آيين نامه مرجع ملي ك...
   • مقدمه
   • عنوان
   • ماده 1
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392273&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 2
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392281&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 3
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392293&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 4
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392295&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 5
   • ماده 6
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392307&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 7
   • ماده 8
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392318&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 9
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392329&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 10
    • {url:lawviewAjaxTree.do?sectionId=1392333&lawId=185455&stateNo=1&phaseNo=1&lawViewLST.param.withInterpretation=false}
   • ماده 11
   • ماده 12
   • ماده 13
   • امضاء

 

  1234567  
     
 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۵۹۳/۰۲/۸۹ ‏مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق مفاد تصويب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

 
     
     
 

آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران

 
     
     
 

ماده ۱ ‏- در اين آيين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

 
     
     
 

الف - كودك: تمامي افراد كمتر از ۱۸ سال تمام شمسي

 
     
     
 

ب - دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵‏) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ -

 
     
     
 

پ – موسسات و تشكيلات غير دولتي: تمامي موسسات و تشكيلات غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل شده و در زمينه حقوق كودك فعاليت مي كنند.

 
     
     
 

ت - پايش: بررسي مستمر وضعيت حقوق كودك در جامعه

 
     
     
 

ث – مرجع ملي: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه به موجب تصويب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ وزارت دادگستري مي باشد.

 
     
     
 

ج - رييس مرجع ملي: وزير دادگستري

 
     
     
 

چ - شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك موضوع ماده (۴) ‏اين آيين نامه

 
     
  1234567  
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]