مقرره 61187 : عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده
Print

عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده

مصوبه «عضويت دو نفر صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده» كه در جلسه ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۲ ستاد ملي زن و خانواده به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
« در راستاي اجراي بند ۱۸ ماده۱ آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده، آقاي دكتر محمد اسحاقي و خانم دكتر فاطمه بداغي به عنوان دو عضو صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده براي مدت سه سال، انتخاب مي‌شوند».

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد