مقرره 60241 : تصويب نامه در خصوص سفر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي
Print

تصويب نامه در خصوص سفر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۱ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۶۱ /۹۸ /۲۳۱۰ مورخ ۲۱ /۱ /۱۳۹۸ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰- تصويب كرد:

مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور