right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 60241 :تصويب نامه در خصوص سفر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • تصويب نامه در خصوص س...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

تصويب نامه در خصوص سفر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۱ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۶۱ /۹۸ /۲۳۱۰ مورخ ۲۱ /۱ /۱۳۹۸ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰- تصويب كرد:

 
     
     
 

مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]